Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal – Economische Raad in het kader volgens de Wet Koop op Afstand en in werking treden per 1 januari 2016.

Inhoudsopgave:
Artikel 1  – Definities
Artikel 2  – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3  – Toepasselijkheid
Artikel 4  – Het aanbod
Artikel 5  – De overeenkomst
Artikel 6  – Herroepingsrecht
Artikel 7  – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 8  – De prijs
Artikel 9  – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Geschillen
Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Vestigings- & Bezoekadres:
Bloemenkiosk van Burken
Smeepoortstraat 1B
3841 EG Harderwijk

Telefoon: 0341 706 899
Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot en met 18:00 uur. Zaterdag van 8:30 tot en met 17:00
E-mailadres: info@bloemenkioskvanburken.nl
KvK nummer: 08112581
BTW identificatienummer: NL-001998564B95

Bloemenkiosk van Burken is aangesloten bij:
VBW – Vereniging Bloemist Winkeliers. Overkoepelende brancheorganisatie
Horaplantsoen 20,
6717 LT Ede

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een indicatieve weergave van de aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en de daarbij gestelde betaling en voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een vers product gedurende een bedenktijd tot maximaal 5 dagen voor de overeengekomen bezorg/afhaal datum zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 7 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument en gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 8 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame vakmanschap op overeengekomen datum bezorgen, dan wel klaar zetten voor afhalen.

  1. 4. Indien de bezorging niet is uitgevoerd ontvangt de consument hiervan direct doch uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
    Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
    6. Het risico van beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 – Betaling
1. De consument dient voor betaling zorgen te dragen direct bij het plaatsen van zijn digitale bestelling, waarna consument direct een digitale bevestiging ontvangt van zijn geplaatste bestelling. Bestellingen anders ontvangen dan via de webshop worden volgens afspraak gefactureerd of anders overeengekomen betaald.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende Voorwaarden

Deze Aanvullende Voorwaarden voor Bloemenkiosk van Burken zijn gebaseerd op de hiervoor geplaatste en gepubliceerde ‘Algemene Voorwaarden’ en hebben een specifieke aanpassing ondergaan op verschillende artikelen welke branche/situatie gerelateerde zijn.
Deze aanvullende voorwaarden treden in werking per onze opening op 1 september 2016.

Contactgegevens
Vestigings- & Bezoekadres:
Bloemenkiosk van Burken
Smeepoortstraat 1B
3841 EG Harderwijk

Telefoon: 0341 706 899
Bereikbaar op werkdagen:

maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot en met 18:00 uur, zaterdag van 8:30 tot en met 17:00 uur

E-mailadres: info@bloemenkioskvanburken.nl

IBAN: NL48 INGB 0007 3802 74
KvK nummer: 08112581
BTW identificatienummer: NL-001998564B95

Herroepingsrecht
Is alleen van toepassing op de ‘niet vers’ gerelateerde producten die door Bloemenkiosk van Burken zijn geleverd. Alle overige ‘vers’ producten welke geleverd zijn door Bloemenkiosk van Burken zullen worden uitgesloten van het Herroepingsrecht artikel.

Bevestiging bestelling
Een bestelling is pas definitief geplaatst na dat het volledig bestelproces doorlopen is. Doormiddel van het accepteren van onze aangegeven algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden, het kiezen en uitvoeren van een betaalmethode en door de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst. Consument ontvangt een bevestigingse-mail aan het door hem opgegeven e-mailadres.

Bezorgadres
De consument is ten allen tijde verantwoordelijk voor het niet correct weergeven en verstrekken van de juiste gegevens aangaande naam ontvanger en bezorgadres alsmede van het vermelde/gebruikte e-mailadres.

Wijzigingen
Na het afsluiten van de bestelling moeten eventuele wijzigingen direct per telefoon aan ons worden doorgeven binnen onze openingstijden. Daarbuiten kunt u ons het beste direct per mail uw wijzigingen doorgeven. Wij zullen hierover dan direct contact met u opnemen om de wijzigingen door te voeren.  

Annuleren
Na het afsluiten van de bestelling is annuleren alleen mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland. Hiervoor hanteren wij een gestaffelde termijn, bij annuleren binnen 24uur voor de leveringsdatum word geen betaling geretourneerd, bij annuleren tussen dag 2 en 4 voor de leveringsdatum wordt 50% van de betaling geretourneerd, bij annuleren vanaf 5 dagen of langer voor de leveringsdatum is annuleren kosteloos.  

Overmacht
Bloemenkiosk van Burken is niet gehouden tot het nakomen van enige overeengekomen verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan. Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Bloemenkiosk van Burken de verplichtingen opschorten naar een nader te bepalen datum/tijdstip.

Levering
Alle leveringen geschieden op alle werkdagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.

Garantie
Bloemkiosk van Burken biedt de consument een vers- c.q. vaasgarantie van 7 (zeven) dagen aan op alle geleverde bloemen. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doeleindes is gebruikt en/of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk zou moeten zijn. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument dit direct per telefoon te melden om verdere afwikkelingsafspraken te maken.

Klachtenprocedure
Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten of waarneming in productverwisseling verzoeken wij de consument dit direct per telefoon te melden en volgens de dan samen overeengekomen afspraken te handelen. Er zou kunnen worden volstaan met het geleverde product te verpakken en retourneren naar Bloemenkiosk van Burken en/of dat een medewerker van Bloemenkiosk van Burken bij u thuis komt inspecteren en/of u gevraagd wordt een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@bloemenkioskvanburken.nl o.v.v. ‘kwaliteitsklacht’.

Betalen
Bestellingen die via de website worden geplaatst zullen direct via de beveiligde webshop via iDeal en/of creditcard worden voldaan.

Privacy statement
Het privacy reglement staat vermeld op onze website en wel onderaan iedere pagina.

Intellectueel eigendom
Alle door Bloemenkiosk van Burken afgebeelde en/of geplaatste content op de website waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of onder licentie of overeenkomst bij Bloemenkiosk van Burken en zijn daardoor auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan in welke vorm dan ook content van deze website zonder schriftelijke toestemming van Bloemenkiosk van Burken te gebruiken.

Aanvullende Voorwaarden

Deze Aanvullende Voorwaarden voor Bloemenkiosk van Burken zijn gebaseerd op de hiervoor geplaatste en gepubliceerde ‘Algemene Voorwaarden’ en hebben een specifieke aanpassing ondergaan op verschillende artikelen welke branche/situatie gerelateerde zijn.
Deze aanvullende voorwaarden treden in werking per onze opening op 1 september 2016.
Contactgegevens
Vestigings- & Bezoekadres:
Bloemenkiosk van Burken
Smeepoortstraat 1B
3841 EG Harderwijk

Telefoon:
Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot en met 18:00 uur
E-mailadres: info@bloemenkioskvanburken.nl
KvK nummer: 08112581
BTW identificatienummer: 1768.79.456.B.01

Herroepingsrecht
Is alleen van toepassing op de ‘niet vers’ gerelateerde producten die door Bloemenkiosk van Burken zijn geleverd. Alle overige ‘vers’ producten welke geleverd zijn door Bloemenkiosk van Burken zullen worden uitgesloten van het Herroepingsrecht artikel.

Bevestiging bestellen
Een bestelling is pas definitief geplaatst na het volledig doorlopen van het bestelproces, het accepteren van onze aangegeven algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst gevolgd door een bevestiging e-mail aan het opgegeven e-mailadres. In deze e-mail staat onderzeeër het ordernummer vermeld.

Bezorgadres
De consument is ten allen tijde verantwoordelijk voor het niet correct weergeven en verstrekken van de juiste gegevens aangaande het bezorgadres alsmede van het gebruikte e-mailadres.

Wijzigingen
Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling intern nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over via de door u verstrekte contactinformatie. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

Annuleren
Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en tenminste maximaal 24 uur voor de opgegeven afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 7,95.

Overmacht
Bloemenkiosk van Burken is niet gehouden tot het nakomen van enige overeengekomen verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld.
Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan.
Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Bloemenkiosk van Burken de verplichtingen opschorten naar een nader te bepalen datum/tijdstip.

Levering
Alle leveringen geschieden op alle werkdagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.

Garantie
Bloemkiosk van Burken biedt de consument een vers- c.q. vaasgarantie van 7 (zeven) dagen aan op alle geleverde bloemen. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doeleindes is gebruikt en/of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk zou moeten zijn. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument dit direct per telefoon te melden om verdere afwikkelingsafspraken te maken.

Klachtenprocedure
Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten of waarneming in productverwisseling verzoeken wij de consument dit direct per telefoon te melden en volgens de dan samen overeengekomen afspraken te handelen. Er zou kunnen worden volstaan met het geleverde product te verpakken en retourneren naar Bloemenkiosk van Burken en/of dat een medewerker van Bloemenkiosk van Burken bij u thuis komt inspecteren en/of u gevraagd wordt een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@bloemenkioskvanburken.nl o.v.v. ‘kwaliteitsklacht’.

Betalen
Bestellingen via de elektronische weg kunnen met iDeal en creditcard worden voldaan.

Privacy statement
Het privacy reglement staat vermeld op onze website en wel onderaan iedere pagina.

Intellectueel eigendom
Alle door Bloemenkiosk van Burken afgebeelde en/of geplaatste content op de website waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of onder licentie of overeenkomst bij Bloemenkiosk van Burken en zijn daardoor auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan in welke vorm dan ook content van deze website zonder schriftelijke toestemming van Bloemenkiosk van Burken te gebruiken.

Openingstijden

Maandag tot en met Vrijdag
09:00 uur – 18:00 uur

Zaterdag
08:30 uur – 17:00 uur

Adres

Smeepoortstraat 1b
3841 EG, Harderwijk

E-mail: info@bloemenkioskvanburken.nl

Tel: 0341 - 706 899

Volg ons via: